STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO – DZIENNY PUNKT OPIEKI NAD DZIEĆMI „PINOKIO” (aktualizacja)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa: DZIENNY PUNKT OPIEKI NAD DZIEĆMI „PINOKIO” - dalej: Klub.
 2. Siedziba Klubu: Radlin 44-310 ul. Mariacka 5C.
 3. Dane Klubu: DZIENNY PUNKT OPIEKI NAD DZIEĆMI „PINOKIO”
  prowadzony przez Zakład Usługowo-Handlowy Eugeniusz Mucha
  ul. Mariacka 5C , 44-310 Radlin
  NIP: 647-114-81-36.
 4. Osobą zarządzającą Klubem jest Kierownik/Kierowniczka.

§2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA KLUBU

 1. Klub dziecięcy działa na podstawie następujących regulacji prawnych:
  a) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235,z późn. zm.),
  b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367),
  c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).
 2. Klub jest placówką niepubliczną, działającą na podstawie niniejszego Statutu.

§3. CELE I ZADANIA KLUBU

 1. Celem Klubu jest ułatwienie rodzicom z Radlina i okolic powrotu do pracy zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi.
 2. Cele i zadania Klubu realizowane są poprzez:
  - zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  - zapewnienie bezpiecznej i miłej atmosfery oraz stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,
  - wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz sprawności manualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
  - ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
  - prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy dla jego rozwoju,
  - prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  - wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie muzycznej, plastycznej, teatralnej.

§4 . PODSTAWOWE FORMY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 1. W Klubie realizowane są m.in.:
  - zajęcia muzyczne,
  - warsztaty plastyczne,
  - nauka czytania w oparciu o metodę Glenna Domana,
  - zajęcia ogólnorozwojowe,
  - gimnastyka.
  Klub może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

§5. BEZPIECZEŃSTWO W KLUBIE

 1. W Klubie zajęcia prowadzone są dla małej grupy dzieci pod opieką dwóch opiekunów.
 2. W Klubie może zostać zatrudniona pomoc, która współdziała z opiekunem/opiekunką w zakresie opieki nad dziećmi.
 3. Klub zapewnia bezpieczeństwo dziecku podczas jego pobytu na terenie placówki.
 4. Podczas pobytu na ogrodzie, zajęcia odbywają się na terenie bezpiecznym (zamkniętym), a dzieci korzystają ze sprzętu przystosowanego do ich wieku.
 5. Dziecko musi być przyprowadzane do Klubu przez rodziców bądź opiekunów prawnych lub też przez osobę przez nich upoważnioną (na piśmie)
 6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przedstawia Regulamin Klubu.
 7. Klub ubezpiecza podopiecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach wpisowego, za wiedzą i zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.
 8. W Klubie zabrania się podawania farmaceutyków oraz stosowania jakichkolwiek zabiegów lekarskich za wyjątkiem sytuacji nagłych bezpośrednio ratujących życie dziecka.
 9. W sytuacji pogorszenia się stanu dziecka, rodzice zostają natychmiast poinformowani przez opiekuna i zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z Klub
 10. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§6. ORGANIZACJA KLUBU

 1. Klub funkcjonuje cały rok za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klub czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 17.00.
 3. Klub przyjmuje dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do 4 roku życia. Rodzice takiego dziecka są zobowiązani do złożenia w Klubie oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. Pierwszeństwo (preferencje) w przyjęciu do Klubu mają dzieci z rodzin wielodzietnych.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną Klubu jest grupa, a liczba dzieci w grupie wynosi nie więcej niż 15
 5. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc w Klubie. .
  W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w Klubie, na czas jego nieobecności będzie mogło zostać przyjęte inne dziecko (z listy rezerwowej) na podstawie umowy z jego Rodzicami.
 6. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” i „Oświadczenia”, zapoznanie się rodziców ze Statutem i Regulaminem placówki, podpisanie „Umowy o świadczenie usług w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi”.
 7. Czesne ustalane jest przez właściciela klubu i nie podlega zwrotowi w wypadku nieobecności dziecka.
 8. Posiłki dla dzieci dostarcza firma cateringowa. Koszt posiłków pokrywają rodzice. W razie planowanej nieobecności dziecka Rodzice zobowiązani są powiadomić Klub dzień wcześniej. W takim wypadku nie będzie naliczana opłata za posiłki.
 9. Szczegółową organizację pracy i opieki nad dziećmi określa „Regulamin Dziennego Punktu Opieki nad Dziećmi „PINOKIO”.

§7. OPIEKUNOWIE/OPIEKUNKI I INNI PRACOWNICY/E KLUBU

 1. W Klubie zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 2. Opiekunowie/Opiekunki odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Naczelną zasadą ich pracy jest podmiotowe traktowanie dziecka, poszanowanie godności podopiecznych oraz kierowanie się ich dobrem.
 3. Opiekunowie/Opiekunki sumiennie planują i prowadzą własną pracę dydaktyczno – wychowawczą, stosują twórcze i nowatorskie metody wychowania.
 4. Opiekunowie/Opiekunki otaczają każde z dzieci indywidualną opieką i ściśle współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w sprawach wychowania i nauczania oraz na bieżąco informują ich o rozwoju dziecka, jego postępach i zachowaniu.

§8. PRAWA DZIECKA W KLUBIE

 1. Do Klubu uczęszczają dzieci w wieku 1– 3 (4) lat.
 2. Dzieci w Klubie mają prawo do:
  - podmiotowego traktowania i poszanowania godności osobistej,
  - akceptacji, takimi jakimi są,
  - snu i wypoczynku, jeśli są zmęczone,
  - spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,
  - ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

§ 9. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Rodzice/Opiekunowie Prawni mają prawo do:
  - wyrażania i przekazywania Kierownikowi/Kierowniczce Klubu opinii na temat pracy Klubu,
  - uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  - udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem/Kierowniczką Klubu,
  - utworzenia rady rodziców.
 2. Rodzice/Opiekunowie Prawni mają obowiązek:
  - podpisać umowę świadczenia usług,
  - regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Klubie,
  - odbierać dzieci w godzinach określonych w umowie,
  - informować opiekuna/opiekunkę o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Klubu,
  - znać i przestrzegać postanowienia Statutu, Regulaminu i innych regulacji obowiązujących w Klubie,
  - przyprowadzać do Klubu dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Klubie jakichkolwiek leków (w Klubie nie podaje się żadnych leków),
  - zgłaszać opiekunowi/opiekunce niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.),
  - uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Klub,
  - bezzwłocznie zgłaszać Kierownikowi/Kierowniczce o wszelkich zmianach danych teleadresowych,
  - informować telefonicznie lub osobiście Kierownika/Kierowniczkę Klubu o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
  - dostarczyć do Klubu informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w Klubie,
  - kontrolować, co dziecko zabiera do Klubu i z Klubu.
 3. Rodzice/Opiekunowie Prawni oraz opiekunowie/opiekunki współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i opieki według zasad obowiązujących w Klubie.

§ 10.ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W KLUBIE

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do Klubu obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać opiekunowi/opiekunce.
 2. Opiekun/opiekunka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do Klubu, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji Klubu.
 3. Do Klubu przyprowadza się dzieci zdrowe, nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
 4. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, opiekun/opiekunka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Klubu przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Klubu.
 5. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 6. Zabrania się pozostawiania przez rodziców wózków, rowerków, motorów na terenie Klubu bez nadzoru.

§ 11. ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z KLUBU

 1. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny dziecka na piśmie i potwierdza własnoręcznym podpisem. Upoważnienie wystawiane jest na wzorze obowiązującym w Klubie.
 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i okazać go na żądanie opiekuna/opiekunki. W sytuacjach budzących wątpliwości opiekun/opiekunka kontaktuje się z rodzicami.
 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Opiekun/opiekunka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny ustalonej w umowie, rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Kierownika/Kierowniczkę Klubu o spóźnieniu.
 6. W przypadku braku powiadomienia o spóźnieniu ze strony rodziców/prawnych opiekunów Kierownik/Kierowniczka zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami i wyjaśnić zaistniałą sytuację.
 7. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, Kierownik/Kierowniczka oczekuje z dzieckiem 0,5 godziny. Po upływie tego czasu Kierownik/Kierowniczka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz Klubu, z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ - wychowawca - Organ prowadzący.
 3. Niniejsza aktualizacja Statutu wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r..