REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO - DZIENNEGO PUNKTU OPIEKI NAD DZIEĆMI - PINOKIO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dzienny Punkt Opieki nad Dziećmi „PINOKIO” jest placówką prywatną.
 2. Siedziba Punktu mieści się w Radlinie przy ul. Mariackiej 5C
 3. Punkt prowadzi opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 (4) lat. Jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 17:00. W dni ustawowo wolne od pracy Klub nie prowadzi działalności.
 4. Wykwalifikowana kadra dba o rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci.
 5. Rodzice/Opiekunowie, którzy chcą korzystać z usług Klubu podpisują umowę cywilnoprawną z właścicielem. Podpisanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Statutu Klubu .
 6. Zapisy do Klubu trwają przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługi jest miesiąc kalendarzowy.
 7. Wyposażenie Klubu spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności:
  a. za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w Klubie,
  b. za rzeczy osobiste przyniesione do punktu, w tym rzeczy wartościowe.
 9. Zabrania się przynoszenia do Klubu:
  a. ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,
  b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

II. PODSTAWOWE ZADANIA KLUBU

 1. Opieka nad dziećmi w czasie pracy ich rodziców/opiekunów.
 2. Organizacja zabawy i kontaktu z rówieśnikami pod okiem doświadczonej kadry.
 3. Nadzorowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 4. Prowadzenie działalności wychowawczo-dydaktycznej.

III. NASZE CELE

 1. Stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery.
 2. Zapewnienie właściwego procesu wychowawczego.
 3. Stworzenie dobrych relacji między:
  - dziećmi,
  - dziećmi i personelem punktu,
  - personelem punktu a rodzicami,

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ KLUB

 1. Opieka doświadczonej kadry dbającej o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.
 2. Zapewnienie możliwości higienicznego spożywania posiłków dostarczonych przez firmę cateringową.
 3. Zajęcia edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe w pomieszczeniach Klubu lub ogrodzie.

V. OFERTA PROGRAMOWA

 1. Program zabaw i zajęć w Dziennym Punkcie Opieki nad Dziećmi „PINOKIO” jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka.
 2. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, pomoc przy spożywaniu posiłków.
 3. Nauka poprzez zabawę, która ma na celu rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami:
  - zajęcia ruchowe,
  - wyciszające,
  - manualne,
  - interaktywne,
  - zabawa z muzyką itp.
 4. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów dziecka i przygotowanie do życia w grupie.

VI. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓWU

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Dziennym Punkcie Opieki nad Dziećmi „PINOKIO” jest złożenie wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy cywilnoprawnej, wpłacenie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 2. Zgłaszając dziecko do Klubu, Rodzic/Opiekun oświadcza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Klubu.
 3. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Klubie do dnia 10-ego każdego miesiąca.
 4. Wpisowe należy uiścić najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 5. Należne opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy lub w siedzibie placówki.
 6. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać do Klubu dziecko zdrowe.
  DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.
 7. Okres adaptacyjny odbywa się na ściśle określonych zasadach i jest dopasowywany do planu dnia placówki.
 8. Opłata za adaptację w wariancie 4 x 2 godziny wynosi 80 zł.
 9. Rodzic/Opiekun został poinformowany o tym, iż w Klubie nie podajemy dzieciom lekarstw.
 10. W przypadku gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w Klubie, personel placówki niezwłocznie informuje o powyższym fakcie Rodziców/Opiekunów dziecka.
  Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w możliwie najkrótszym czasie. Do tego czasu personel jest upoważniony do decydowania o sposobie udzielenia dziecku pierwszej pomocy jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 11. O każdym przypadku nieobecności Dziecka w Klubie, najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę.
 12. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji.
 13. Dzieci mogą być odbierane z placówki tylko przez Rodziców/Opiekunów lub przez osoby pełnoletnie pisemnie przez nich upoważnione.
 14. Rodzice/Opiekunowie dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym.
  Współpraca Dziennego Punktu Opieki nad Dziećmi „PINOKIO” z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego i medycznego w tej kwestii może być podstawą do skreślenia dziecka z listy Klubu.
 15. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:
  - butelkę do karmienia- jeśli dziecko jest karmione butelką,
  - butelkę do picia- jeśli pije napoje z butelki,
  - obuwie na zmianę (zapinane),
  - odzież na zmianę,
  - środki higieny osobistej: pampersy, chusteczki pielęgnacyjne wilgotne, kremy pielęgnacyjne,
  - szczoteczkę, pastę i kubek do zębów (podpisane),
  - smoczek – jeżeli dziecko korzysta ze smoczka,
  - fartuszek ochronny do prac plastycznych.
  Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na :
  -umieszczanie zdjęć dzieci fotografowanych podczas pobytu w Klubie w galerii, kronice, internecie;
  - w przypadku dzieci, które nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na sedes/nocnik, zmianę pieluszki dziecka i niezbędną w tym zakresie pielęgnację to jest mycie, kremowanie;
  - okazywanie przez personel czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Dziennego Punktu Opieki nad Dziećmi „PINOKIO” został zatwierdzony przez personel oraz rodziców.
 2. Regulamin może być modyfikowany.
 3. Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę działalności Dziennego Punktu Opieki nad Dziećmi „PINOKIO”
 4. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane na tablicy ogłoszeń.